Θεματικές Ενότητες

 1. Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά
 • Ασφάλεια νερού
 • Επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και ακραίων φαινομένων.
 1. Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία υπό το πρίσμα των κλιματικών αλλαγών
 • Αναδυόμενοι ρύποι
 • Τρωτότητα υδροφόρων
 • Ζώνες προστασίας
 • Ρύπανση: παρακολούθηση και διαχείριση.
 • Διάθεση, διαχείριση αποβλήτων
 • Θαλάσσια διείσδυση
 1. Διαχείριση νερών στην εξορυκτική βιομηχανία
 • Μεταλλευτική / Λατομική δραστηριότητα
 • Πεδία υδρογονανθράκων
 1. Γενική υδρογεωλογία
 2. Καρστική υδρογεωλογία
 3. Υδρογεωλογία διερρηγμένων πετρωμάτων
 4. Εφαρμοσμένη υδρογεωλογία
 • Υδραυλική μηχανική
 • Τεχνική γεωλογία
 • Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
 1. Υδρογεωχημεία και ισοτοπική υδρολογία
 2. Τηλεπισκόπηση 
 3. Γεωθερμία, θερμομεταλλικά και φυσικά μεταλλικά νερά
 4. Υδρολογία
 • Αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπόγειων νερών
 1. Αριθμητικά ομοιώματα και υπόγειο νερό
 2. Οικονομική-διαχειριστική πολιτική και δίκαιο του νερού
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Κόστος νερού
 • Διασυνοριακοί υπόγειοι υδροφόροι