Ημερίδα

Το υπόγειο νερό αποτελεί θεμελιώδη φυσικό πόρο για την εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης. Αποτελεί την κύρια πηγή τροφοδοσίας για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών σε μεγάλο τμήμα της Ελληνικής επικράτειας, ενώ παράλληλα καλύπτονται τόσο αρδευτικές, όσο και βιομηχανικές ανάγκες.

Η προστασία της ποιότητας του υπόγειου νερού, αποτελεί προτεραιότητα και υψίστης σημασίας για την εξασφάλιση της βιώσιμης τροφοδοσίας σε υδρευτικό νερό. Η πρόληψη της ρύπανσης του υπόγειου νερού αποτελεί το καλύτερο μέτρο για την προστασία του. Οι ζώνες προστασίας των υδρογεωτρήσεων και των πηγών αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη από τη ρύπανση των αποθεμάτων του υπόγειου νερού. Ο καθορισμός των ζωνών προστασίας απαιτεί τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών με την αξιοποίηση πλήθους δεδομένων.

Η ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των ζωνών προστασίας αποτέλεσε και την αφορμή για τη διοργάνωση της ημερίδας με σκοπό να αναδείξει τη σημασία του καθορισμού ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας του υπόγειου νερού (πηγάδια, γεωτρήσεις και πηγές). Ο καθορισμός ζωνών προστασίας είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις θα είναι απαραίτητη η αλλαγή χρήσεων γης εντός των ζωνών προστασίας των υδρογεωτρήσεων και των πηγών. Συνεπώς, για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας πρέπει να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνικές και αξιόπιστα εργαλεία.

Η Ημερίδα διοργανώνεται μαζί με το 12ο Υδρογεωλογικό συνέδριο με τη μορφή ειδικής ενότητας. Μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι θα εγγραφούν στο συνέδριο χωρίς επιπρόσθετο κόστος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για παρακολούθηση τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.

Διοργανωτές της Ημερίδας

Χορηγοί ημερίδας

Διαμαντένιος χορηγός

Χρυσός χορηγός

Ασημένιοι χορηγοί

Χάλκινοι χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί